Skip to content
      เครือข่ายมาตรฐานคอร์ทรัสซีลไทย

เครือข่ายมาตรฐานคอร์ทรัสซีลไทย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคอร์ทรัสซีล กระบวนการ และแนวทางในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน รวมทั้งรายการคลังสารสนเทศในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว

เครือข่ายมาตรฐานคอร์ทรัสซีลไทย

เครือข่ายมาตรฐานคอร์ทรัสซีลไทย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคอร์ทรัสซีล กระบวนการ และแนวทางในการยื่นขอรับรองมาตรฐาน รวมทั้งรายการคลังสารสนเทศในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว

หลักเกณฑ์การประเมิน

ศึกษารายเอียดหลักเกณฑ์การประเมินคลังสารสนเทศตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

 

 

การขอรับรองมาตรฐาน

รายละเอียดกระบวนการนำคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลเข้าขอรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

 

 

แบบประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเองเบื้องต้นและรายงานการประเมินตนเองเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นขอรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

 

 

คลังสารสนเทศต้นแบบ

รายละเอียดคลังสารสนเทศต้นแบบจาก 4 หน่วยงานซึ่งเป็นคลังสารสนเทศชุดแรกในประเทศไทยที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

 

สงวนลิขสิทธิ © 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่ 196 ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 02-561-2445 ต่อ 604 618 , โทรสาร. 0 2579 9202
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ OHRS@nrct.go.th