Skip to content
      เอกสารประกอบการอบรมเรื่องการสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล

การอบรมเรื่องการสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัลให้แก่กลุ่มหน่วยงานต้นแบบ ระยะที่ 2

โปรแกรมการอบรมเรื่องการสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัลให้แก่กลุ่มหน่วยงานต้นแบบ ระยะที่ 2
โครงการคัดเลือกมาตรฐานสากลฯ กองมาตรฐานการวิจัยฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2565

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัลในคลังสารสนเทศดิจิทัล แก่หน่วยงานต้นแบบระยะที่ 2 และระยะที่ 3
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต้นแบบระยะที่ 2 ในการยกระดับการจัดการข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัลจากมาตรฐาน CoreTrustSeal ไปสู่มาตรฐาน Nestor Seal ได้แก่ คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คลังความรู้ดิจิทัล สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลังปัญญาจุฬาฯ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคลังข้อมูลดิจิทัล วช.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารประกอบการอบรม

 

สงวนลิขสิทธิ © 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่ 196 ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 02-561-2445 ต่อ 604 618 , โทรสาร. 0 2579 9202
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ OHRS@nrct.go.th