Skip to content
      คลังสารสนเทศต้นแบบ

โครงการได้รับความร่วมมือจากคลังสารสนเทศ 4 คลังจาก 4 หน่วยงานเพื่อนำร่องในการปรับกระบวนการทำงานตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีล และยื่นขอการรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีลเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย เพื่อนำองค์ความรู้จากกระบวนการขอรับรองมาตรฐานมาเผยแพร่เป็นแนวทางการจัดการคลังสารสนเทศที่ดีและเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีลได้ทราบแนวทางและกระบวนการในการขอรับรองมาตรฐาน

คลังสารสนเทศ 4 คลังที่เป็นคลังสารสนเทศต้นแบบ ได้แก่

 1. คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. คลังปัญญาจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานสภาผู้แทนราษฎร
 4. คลังข้อมูลดิจิทัล วช. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เพื่อให้กระบวนการส่งคลังสารสนเทศเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีลเป็นไปอย่างราบรื่น ทางโครงการวิจัยจึงได้กำหนดนักวิจัยพี่เลี้ยงที่เข้าช่วยสนับสนุนหน่วยงานต้นแบบแต่ละแห่งในการจัดเตรียมข้อมูล และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ประเมินเบื้องต้นเพื่อให้ทราบประเด็นต่างๆ ที่ควรปรับปรุงก่อนการยื่นขอรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น โครงการวิจัยยังได้สนับสนุนกระบวนการเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษโดยการเชิญผู้แปลเพื่อสนับสนุนการเตรียมเอกสารแบบประเมินตนเองเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินงานของคลังสารสนเทศต้นแบบ เป็นดังต่อไปนี้

 1. ประชุมเพื่อชี้แจงข้อกำหนดตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีลแก่หน่วยงานต้นแบบ
 2. นักวิจัยประชุมกับหน่วยงานต้นแบบแต่ละแห่งในการกรอกแบบประเมินตนเอง
 3. หน่วยงานต้นแบบรายงานผลการประเมิน จากแบบประเมินตนเองครั้งที่ 1
 4. นักวิจัยประชุมร่วมกับผู้ประเมินเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น
 5. ผู้ประเมินเบื้องต้นอ่านเอกสารหน่วยงานต้นแบบเพื่อให้ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1
 6. หน่วยงานต้นแบบรายงานผลการประเมินตนเองครั้งที่ 2 และผู้ประเมินเบื้องต้นให้ข้อเสนอแนะ
 7. หน่วยงานต้นแบบและนักวิจัยร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเตรียมยื่นขอการรับรอง
 8. นักวิจัยจัดสัมมนาเรื่อง กฏหมายลิขสิทธิ์และกฏหมายข้อมูลส่วนบุคคลในคลังสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต้นแบบปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลในคลังสารสนเทศดิจิทัล
 9. หน่วยงานต้นแบบส่งรายงานการประเมินตนเองส่งให้ผู้แปลภาษาอังกฤษ
 10. ผู้แปลภาษาอังกฤษส่งร่างฉบับแปลให้หน่วยงานต้นแบบตรวจสอบและแก้ไข
 11. หน่วยงานต้นแบบส่งเอกสารยื่นขอการรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

สงวนลิขสิทธิ © 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่อยู่ 196 ถนนพลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์. 02-561-2445 ต่อ 604 618 , โทรสาร. 0 2579 9202
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ OHRS@nrct.go.th