Chulalongkorn UniversityIntellectual Repository (CUIR)

ชื่อคลังสารสนเทศ (ภาษาไทย): คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
ชื่อคลังสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ): Chulalongkorn UniversityIntellectual Repository (CUIR)
หน่วยงาน: สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
URL: http://cuir.car.chula.ac.th
สถานะ: ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ประเภทคลัง:
-Institutional repository
รายละเอียด: คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (ChulalongkornUniversity Intellectual Repository : CUIR) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โครงงานทางวิชาการ หนังสือตำรา บทความทางวิชาการ เอกสารประกอบการบรรยาย วีดีทัศน์บันทึกเหตุการณ์ และผลงานอื่นๆ ทั้งของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการสงวนรักษา และแปลงสภาพทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นสื่อดิจิทัล (Digitize) พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติได้อีกด้วย