Legislative Institutional Repository of Thailand (LIRT)

ชื่อคลังสารสนเทศ (ภาษาไทย): คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
ชื่อคลังสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ): Legislative Institutional Repository of Thailand (LIRT)
หน่วยงาน: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
URL: https://dl.parliament.go.th
สถานะ: ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ประเภทคลัง:
-Institutional repository
-National repository system; including governmental
รายละเอียด: คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand: LIRT) พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐสภาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 23 สำนัก 3 กลุ่มงาน 1 กลุ่ม ในส่วนของสำนักวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มงานย่อย 8 กลุ่มงาน ได้แก่  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานห้องสมุด 3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 4. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1  5. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 6. กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 7. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา และ 8. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ  โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นกลุ่มงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ ทำหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลในกระบวนการนิติบัญญัติ ให้บริการการเข้าถึงแก่สมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ ข้าราชการรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการตรากฎหมาย การควบคุมและการบริหารราชการแผ่นดิน และสนับสนุนบทบาทภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภากำหนด รวมถึงประชาชนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้แบบเปิด

สารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการการเข้าถึง ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 : เอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ได้แก่ ร่างรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม รายงานการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา รายงานคณะกรรมาธิการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภา

กลุ่มที่ 2 : ผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา ได้แก่ สรุปผลงานสภา ผลงานของสมาชิกรัฐสภา ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา วารสารและจุลสารของรัฐสภา และสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา

กลุ่มที่ 3 : สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา ได้แก่ เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล สิ่งพิมพ์พรรคการเมือง หนังสือทั่วไป วารสาร และหนังสือพิมพ์

กลุ่มที่ 4 : กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ รัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง กระทู้ถาม และคำวินิจฉัย

ปัจจุบัน คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ประเภทเอกสารตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ผลงานบุคลากรในสังกัดรัฐสภา หนังสือและวารสารจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในช่วงปี พ.ศ. 2440-ปัจจุบัน ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ (Portable Document Format: PDF) กว่า 300,000 รายการ โดยสมาชิกรัฐสภา กรรมาธิการ ข้าราชการรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา รวมถึงบุคคลทั่วไป  สามารถสืบค้น ดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม ดูตัวอย่างเอกสาร อ่านออนไลน์ (Online) และดาวน์โหลด (Download) ได้ตามสิทธิ์การเข้าถึง แสดงผลได้เสมือนเอกสารจริง รองรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ (Website) และแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและนำสารสนเทศไปใช้งานได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licence) แบบแสดงที่มา (Attribution) ไม่ใช้เพื่อการค้า (Non-Commercial) และไม่ดัดแปลง (No-Derivative Work) ยกเว้นสารสนเทศในกลุ่มที่ 2  ผลงานเลื่อนระดับ เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.) และรายงานการวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา ที่สามารถอ่านออนไลน์ได้แต่ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด และกลุ่มที่ 3 สารสนเทศที่ผลิตโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการระบุสัญญาอนุญาตของแต่ละผลงานและเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (LIRT) ใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ซึ่งเป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open-Source Software: OSS) ในการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยสารสนเทศที่นำเข้าระบบจะถูกคัดเลือกและประเมินค่าตามเกณฑ์ที่กำหนด และถูกปรับแปลงให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน มีการลงรายการและพรรณนาสารสนเทศตามมาตรฐานด้วยเค้าร่างดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคลังสารสนเทศฯ ด้วยเบราว์เซอร์ (Browser) ผ่านทางเว็บไซต์ https://dl.parliament.go.th สามารถเปิดดูเอกสารได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือภายใต้ชื่อ LIRT-Parliament DL ทั้งระบบ iOS และ Android ตามแนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital divide) ระหว่างสังคมเมืองและชนบท