NIDA Wisdom Repository

ชื่อคลังสารสนเทศ (ภาษาไทย): คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อคลังสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ): NIDA Wisdom Repository
หน่วยงาน: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
URL: https://repository.nida.ac.th/
สถานะ: อยู่ระหว่างการพิจารณา
ประเภทคลัง:
-Institutional repository
รายละเอียด: คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository) เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส (OSS: Open Source Software) ตามหลักมาตรฐานสากล และเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันในรูปแบบของสื่อดิจิทัล โดยปัจจุบันดำเนินการในส่วนของคอลเลกชั่นวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่จากทางเจ้าของผลงานผ่านข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์รูปแบบสื่อดิจิทัลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการอนุญาตแก่คลังปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสำนักบริการการศึกษาและบรรณสารในการจัดเก็บ สงวนรักษา บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาโดยบุคลากรสถาบัน